Home
Mail
Site Map

Izobraževanja›

UPNIKI V IZVRŽBI IN INSOLVENČNIH POSTOPKIH

Datum ni razpisan
Kotizacija: 130 EUR

                            Vabimo vas na posvetovanje

     UPNIKI  V IZVRŽBI IN INSOLVENČNIH POSTOPKIH   

                       ki bo v torek 28.5.2019 ob 9. uri, 

  v prostorih Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica,

                    Erjavčeva 30, Nova Gorica

 

Posvetovanje bo vodila Dida Volk, univ. dipl. pravnica

 UPNIKI V IZVRŠBI IN INSOLVENČNIH POSTOPKIH -

 DELAVNICA– Novosti in spremembe za upnike, S PRIKAZOM AKTUALNE SODNE PRAKSE

Zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju ( Novela ZIZ-L) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Novela ZFPPIPP-G) prinašajo kar nekaj novosti in rešitev, ki spreminjajo položaj upnikov. Z nekaterimi uredbami EU pa se upnikom odpirajo nove možnosti izterjave in zavarovanja terjatev tudi zoper dolžnike v državah članicah EU.  

Zato se bomo na delavnici ukvarjali z novostmi in spremembami:

 • Zakona o izvršbi in zavarovanju: Novela ZIZ-L, ki je pričela veljati 25. marca 2018 - mnoge spremembe so začele veljati 25. marca 2019 !!!  (spremembe in dopolnitve na področju neposredne uporabe uredb EU, novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, novosti predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova,izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine…)

 • Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN), evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), ki upnikom omogoča izterjavo, uveljavljanje  in zavarovanje terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU

 • Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kjer je bil z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G precej dopolnjen in spremenjen postopek osebnega stečaja in sicer predvsem v delu odpusta obveznosti stečajnega dolžnika, vse z namenom preprečiti številne zlorabe postopka odpusta. Manjše spremembe srečamo tudi pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj po pravilih ZFPPIPP.

   

  DELAVNICA, NA KATERI BOMO OBRAVNAVALI  PREDVSEM NASLEDNJA VPRAŠANJA IN SITUACIJE TER VPRAŠANJA UDELEŽENCEV.

   

Se tudi vam (kot upniku) postavljajo vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?

 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?

 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?

 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?

 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?

 • Kako in kdaj lahko uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kakšne prednosti ima ta postopek?

 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?

 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?

 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?

 • Kdaj in kako lahko uporabim institut seznama dolžnikovega premoženja?

 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?

 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?

 • Kaj moram storiti po odstopu zadeve pravdnemu sodišču in kako dosežem pospešitev postopka ter čimprejšnji razpis glavne obravnave?

 • Ali lahko v tej fazi postopka zavarujem svojo terjatev in kako to storim?

 • Kaj vse je treba zarubiti pri izvršbi na plačo? Ali se v celoti zarubi tudi regres, potni stroški ter povračilo stroškov za prehrano in prevoz?

 • Kdaj in kako lahko dolžnik sploh uveljavlja višjo omejitev za vzdrževane družinske člane?

 • Kako ravnam, če je dolžnik odprl svoj račun v tujini? Kje in kako predlagam izvršbo?

 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek  ali postopek (poenostavljene) prisilne poravnave?

 • Kakšne so posebnosti postopka poenostavljene prisilne poravnave in kakšne posledice ima za upnika in njegovo terjatev?

 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom?

 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj stranke?

 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?

 • Kako pa naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel stečajni postopek nad dolžnikom?

 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.

 • Kako lahko upnik v postopku osebnega stečaja doseže, da dolžniku njegove obveznosti ne bodo odpuščene?

   

  Program

 • 1. Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti iz novele ZIZ-L in aktualnih vprašanj izvršbe:

 • Zgradba izvršilnega postopka - dovolilni del, izvršilni del

 • Predlog za izvršbo (razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine, identifikacijski podatki o upniku in dolžniku

 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL

 • Izpolnjevanje elektronskega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili

 • sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in pravnomočnost sklepa o izvršbi,

 • ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ (novosti Novele ZIZ-L),

 • plačilo dolžnika (kdaj je potreben umik predloga?)

 • Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in pravnomočen sklep o izvršbi kot izvršilni naslov;

 • (Pravilna) dopolnitev tožbe v primeru razveljavitve sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v primeru dolžnikovega ugovora;

 • Novosti in spremembe predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova;

 • Seznam dolžnikovega premoženja in novost: informativni seznam dolžnikovega premoženja;

 • Spremembe in dopolnitve izvršbe na nepremičnine.

2. Evropski izvršilni naslov (EIN) in evropski plačilni nalog (EPN)

 • Praktičen prikaz ureditve in možnosti za uporabo EIN in EPN

3. Zavarovanje terjatev z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov (ENZBR)

 • Prikaz ureditve ENZBR in praktičen prikaz primerov uporabe ENZBR.

4. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju –nekatera aktualna vprašanja

 • Prijava terjatev v postopkih zaradi insolventnosti in nadaljevanje izvršilnega postopka – pravdnega postopka;

 • Vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilne postopke;

 • Spremembe in dopolnitve postopka odpusta obveznosti ter (upnikov) ugovor zoper odpust obveznosti;

 • Uveljavljanje terjatev, nastalih po začetku postopka zaradi insolventnosti, s posebnostmi v primeru terjatev zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja, prisilne poravnave.

 • UDELEŽENCI BODO PREJELI:

 • vzorec predloga iz izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili

 • vzorec dopisa za poizvedbe – s strokovnimi pojasnili

  ČLANKE AVTORICE DIDE VOLK:

 • upnikov umik predloga za izvršbo

 • izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K

 • izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja

 • uveljavljanje terjatev po začetku postopka zaradi insolventnosti

   

      Predsednica komisije za izobraževanje : Mojca Skok,l.r.

 

 


Predavatelji

Ga. DIDA VOLK, univ dipl.pravnica


« Nazaj

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00