Home
Mail
Site Map

Organi društva RFR Nova Gorica 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica sestavljajo sledeči organi: zbor članov, upravni odbor in nadzorni odbor. V sklopu upravnega odbora delujejo še tri komisije in tri sekcije. Podrobnejši pregled organov prikazuje spodnji organigram.

Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga upravni odbor skliče vsako leto. Vsaka štiri leta se na zboru članov voli nove člane v organe društva. Naloge zbora članov so, da v skladu s sprejetimi Pravili društva:

 •  sprejema Pravila društva in spremembe Pravil društva
 • voli upravni in nadzorni odbor ter ju razrešuje
 • določa politiko delovanja, smernice za delo ter razvojne načrte Društva
 • obravnava in sprejema poročila letnega poslovanja in dela organov
 • imenuje častne člane
 • odloča o ukinitvi Društva
 • odloča o vseh drugih pomembnih zadevah za delovanje Društva, če niso navedene v    pristojnostih upravnega odbora

Ostali organi društva so:

 • upravni odbor (21 članov, predsednik: Zvonka Črmelj),
 • nadzorni odbor (3 člani, predsednik: Fides Rupnik)

Delovanje društva vodi in organizira upravni odbor. Njegovo delo nadzira nadzorni odbor. Nadzorni odbor in upravni odbor se izvolita na zboru članov.

Znotraj upravnega odbora so oblikovane komisije in sicer:

 • komisija za izobraževanje
 • komisija za kulturo in rekreacijo
 • komisija za članstvo  

 Poleg komisij v društvu delujejo še sekcije, ki skrbijo predvsem za pridobivanje specifičnih strokovnih znanj, in sicer:

 • sekcija za računovodstvo
 • sekcija za finance
 • sekcija za revizijo

Društvo deluje v skladu in na podlagi Pravil Društva računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica, ki so bila sprejeta na zboru članov dne 18.10.2013.

Predsednica društva je gospa Zvonka Črmelj

 

 

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
GSM: 031 739 564