Home
Mail
Site Map

OB 5O-LETNICI DRUŠTVA RAČUNOVODIJ FINANČNIKOV IN REVIZORJEV NOVA GORICA
 
50 let je jubilej, ki v nobenem primeru ne gre neopaženo mimo. Ko pa tak jubilej praznuje društvo, ki šteje danes 500 članov in ki je povezovalo kar nekaj generacij strokovnih delavcev s področja računovodstva, financ in revizije, je to praznik, ki ima še poseben pomen.  Tak praznik letos praznuje  Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica. Vsekakor je to priložnost, da se spomnimo vseh zaslužnih članov, da pregledamo dosežene rezultate in zastavimo načrte za nadaljnje delo.
Do ustanovitve Društva knjigovodij Gorica, kakor se je najprej imenovalo društvo, je prišlo dne  9. 4. 1959 na pobudo 22 članov iniciativnega odbora in ob podpori Združenja knjigovodij Slovenije, v katerega se je društvo takoj včlanilo.  Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Viljem Manfreda.  S spremembo vloge računovodskega delavca, ki je iz prvotnega beleženja  podatkov za državne potrebe prerasla v upravljavca sredstev in kreatorja poslovne politike podjetja se je temu prilagajalo tudi društvo,  tako z vsebino delovanja, kakor tudi s poimenovanjem: 1973 leta se je preimenovalo v Društvo računovodskih in finančnih delavcev Nova Gorica, 1997 pa, ko je razširilo področje delovanja tudi na revizijo  je prevzelo sedanje ime – Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev  Nova Gorica.
 

Društvo je bilo ustanovljeno za potrebe in na pobudo računovodij iz celotne severnoprimorske regije, takratnih občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin in še vedno deluje v tem obsegu in po istem principu: sedež društva je v Novi Gorici, v Ajdovščini, Idriji in Tolminu pa delujejo podružnice. Društvo je bilo ustanovljeno predvsem iz potrebe po strokovnem usposabljanju in razvijanju strokovne pomoči članom, potrebe po razvoju  stroke, razvijanju poklicne etike... Tudi danes so to še vedno prioritetne zadolžitve društva, poleg tega pa, tako kot ob ustanovitvi, poskrbi za druženja članov na  družabnih in rekreacijskih prireditvah. 
 

Društvo deluje v skladu z zakonskimi predpisi na osnovi Pravil društva. Najvišji organ društva je skupščina, tako da je vsak član društva tudi njen član. Skupščina določa smernice delovanje in program  dela ter voli organe društva.  Ti  vodijo društvo do naslednje skupščine, skrbijo za uresničevanje nalog in so za svoje delo neposredno odgovorni skupščini.  Organi društva so: Upravni odbor s predsednikom, nadzorni odbor, disciplinsko sodišče in komisija za izobraževanje, komisija za rekreacijo in kulturo in komisija za članstvo. Pri delu pomagajo tudi  strokovne sekcije: za računovodstvo, za finance in za revizijo.  Zastopanost v organih upravljanja je  enakomerno razporejena po principu stroke, kakor tudi po podružnicah.

Društvo, ki je bilo ustanovljeno s podporo Zveze računovodij Slovenije je včlanjeno v  Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. V sodelovanju z zvezo in z njenimi predavatelji organizira razna strokovna predavanja. Društvo ima svojega delegata v zboru članov Zveze, ki je njen najvišji organ.

Poleg rednih članov ima društvo tudi častne člane društva. Častne člane imenuje skupščina in s tem podeli priznanje in zahvalo tistim zaslužnim članom, ki so se s svojim delom v društvu posebno izkazali in prispevali k ugledu društva. 
Dosedanji predsedniki društva so bili:
Viljem Manfreda      od 1959 do 1963
Miran Mozetič          od 1963 do 1973
Anton Bukinis          od 1973 do 1979
Miran Mozetič          od 1979 do 1984
Andrej Erzetič         od 1984 do 1997
Silvana Kalin           od 1997 do 2001
Barbara Mržljak       od 2001 do 2005
Edvard Abram         od 2005 do 2009  
 

Ob praznovanju 50-letnice Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica se zahvaljujemo vsem dosedanjim organom društva. Njihovo delo bo trajno in neizbrisno vgrajeno v zgodovinski mozaik društva.

            Iskrene čestitke vsem članom društva!

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
GSM: 031 739 564